Подписани са договорите за изработването на технически проект при предстоящите ремонтно-възстановителни работи на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ като част от трансевропейската пътна мрежа (TENT-T). Тунелът при 39-ти километър на АМ „Хемус“ е с дължина 883 м. Съоръжението е пуснато в експлоатация през 1985 г. Стойността на договора за проектиране на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ е 333 408 лв. с ДДС. Изпълнител ще бъде „Пътпроект“ ЕООД. Срокът за изработването на проекта е 150 дни. Предвидено е на съоръжението да бъдат извършени геодезически измервания, конструктивни обследвания, при необходимост инженерно-геоложки проучвания и представянето на технически доклад с проектно предложение за ремонтно-възстановителни работи. Целта е да се предвидят всички нужни мерки и дейности, които трябва да се изпълнят в съответствие с изискванията на Наредбата за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели.