През 2024 г. МЗ ще продължи изграждането на необходимата инфраструктура по проект Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ, част от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Това казва министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков относно ремонта на Спешно-приемното отделение в МБАЛ-Враца.

Проф. Хинков припомня, че МЗ изпълнява проекта, чиято основна цел е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ. Проектът е с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и част от него включва обновяване и модернизация на сградния фонд в 235 обекта от системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна.

По думите на министъра е проведена обществена поръчка за Спешното отделение в МБАЛ-Враца и на 28 май 2021 г. е сключен договор с „Примастрой 21“ ООД за извършване на строително-монтажни работи. Реализирането на договора обаче се оказало невъзможно заради пандемията и извънредната епидемична обстановка.

„Последвалата инфлация също създаде сериозен проблем с извършването на СМР по сключения договор с изпълнителя, свързан с повишените цени на материалите и труда в строителния сектор. Междувременно изтече издаденото от Община Враца разрешение за строеж за обекта“, казва министърът.

Проф. Хинков уточнява, че предстои актуализиране на изготвения проект за Спешно отделение на МБАЛ „Христо Ботев“-Враца, поради настъпили изменения в нормативната уредба, след което ще бъде издадено ново разрешение за строеж.