Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ започна работа по подготовката на нова Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г.

В периода 18.04.2023 г. – 17.05.2023г. в осемнадесет населени места от общините Луковит и Роман се проведоха информационни срещи с общо 244 участници – представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители и граждани.

 В гр. Роман, община Роман, 27.04.2023 г.,

 Сградата на общинска администрация;

   В с. Хубавене, община Роман, 03.05.2023 г.,

Сградата на НЧ „Светлина – 1927 г.”;

  В с. Синьо бърдо, община Роман, 11.05.2023 г., 

Сградата на НЧ „Искра 1921“;

   В с. Струпец, община Роман,11.05.2023 г.,

Сградата на НЧ „Васил Левски -1923”;

 

  В с. Радовене, община Роман, 16.05.2023 г.,

Сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“;

   В с. Кунино, община Роман, 16.05.2023 г.,

Сградата на НЧ „Цветан Гановски-1891“;

  В с. Долна Бешовица, община Роман, 17.05.2023 г.,

Сградата на кметството;

  В с. Камено поле, община Роман, 17.05.2023 г.,

Сградата на НЧ „Просвета-1925”;

Представена е цялата налична информация за започване разработването на нова Стратегия за ВОМР за периода 2023 -2027 г. Чрез специално разработени въпросници се проучи мнението на местната общност, за да се събере актуална информация за проблемите, желанията, интересите и потребностите на местната общност, които да намерят своето отражение в новата Стратегия за ВОМР.

Дейността  се реализира в изпълнение на административен договор № РД 50-95/24.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.