Повечето държавни болници са в тежко финансово състояние. Свидетели сме на неправомерна държавна помощ за предотвратяване на фалита на болниците във Враца и Ловеч, преди това и на ВМА. НС на НЗОК на няколко пъти дава допълнителни средства на закъсали болници в нарушение на закона и приетите от самия него правила.
Обикновено политиците обвиняват директорите на болниците за натрупаните загуби. Дали това винаги е така?
Обвиняваните в злоупотреби директори на болници са назначени на постовете от същите тези политици. Освен тях, политиците назначават всички членове на директорските бордове.

Директорите се отчитат всеки месец за дейността си, а веднъж годишно се провежда общо събрание, което приема годишните финансови отчети на болниците и отчетите за цялостната им дейност.
Когато дълговете станат толкова големи, че кредиторите започнат да налагат запори и медиците останат без заплати, политици, които са имали цялата власт да управляват и контролират държавните болници, се оказват силно изненадани, сякаш за пръв път чуват за проблемите и едва ли не, че изобщо има такава болница.
В много случаи, дори не става дума за само безстопанственост от страна на министри, а за пряка намеса в ущърб на интересите на дружеството. Тази намеса има много форми, като например да се сключат или разтрогнат определени договори, да се закупи или да не се закупи определена апаратура, да се купуват или да не се купуват лекарства и консумативи от определена фирма и всякакви други дейности, свързани с различни дейности, извършвани от търговските дружества, в това число кой да се назначи и уволни.
Вероятно за това, когато ножът опре до кокала, политиците се задоволяват само с общи декларации и устни обвинения към назначените от тях директори, но никога не стигат до истинско разследване, защото знаят, че то в повечето случаи ще доведе до самите тях.
Примери за такава намеси има много. Ето един, който е много показателен, свързан с държавната болница във Видин и поне трима министри на здравеопазването и техните заместници.
На 08.08.2013 между Специализирана болница по кардиология Видин АД и държавната болница МБАЛ Св. Петка АД, гр. Видин е сключен договор за наем на недвижим имот – помещения, собственост на МБАЛ Св. Петка АД, които стоят неизползвани от години. 1044 кв. м. са отдадени срещу месечен наем от 7009.58 лв., който е поне два пъти по-висок от наемната цена на квадратен метър в града по това време. Освен това СБАЛК- Видин, се задължава безвъзмездно да извърши ремонт и реновиране на детското отделение на МБАЛ Св. Петка АД, което е извършено оформено като дарение на болницата на обща стойност 58 860.93 лева.
Решението за сключване на договора е взето от Съвета на директорите на държавната болница, след като е проведена среща на всичките му членове в министерството на здравеопазването, с един от тогавашните заместник – министри. Последният ги поощрява, като казва, че всяка инвестиция в здравеопазването е добре дошла за МЗ, още повече, че в целия Видински регион няма болница, в която да се провежда лечение на остър миокарден инфаркт, ангина пекторис и други сърдечно съдови заболявания с висока смъртност. Освен инвестицията в ремонт и апаратура за МЗ било важно и това, че СБАЛК Видин се ангажира да осигури специалисти по инвазивна кардиология, каквито в региона няма.
В периода октомври-декември 2013 година в отдадените, съгласно наемния договор помещения, са извършени строително монтажни работи на обща стойност 874 181.30 лева, необходими за осъществяване на дейността на СБАЛК- Видин, като лечебно заведение за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, включително инфаркт на миокарда. Закупена е болнична апаратура, в това число и ангиограф на обща стойност 1 175 512.84 лева.
През месец декември 2013 година в СБАЛК Видин АД е назначен медицинския персонал, както е по изискването на закона. Сключен и договор за осигуряване на въздушен санитарен транспорт. Направените разходи за фонд работна заплата до края на 2014 година са в размер на 448 457.57 лева. Общо направените от лечебното заведение разходи за периода са в размер на 2 557 012.64 лева.
За същия период, въпреки наличното оборудване и назначен персонал, не е приет и обслужен нито един болен. Причината за това е незаконен отказ на МЗ да издаде разрешение за дейност на лечебното заведение.
На 21.11.2013 година, изпълнителния директор на СБАЛК Видин ЕАД, д-р Макавеева, подава заявление до РЗИ Видин за издаване на Удостоверение по реда на чл. 47 от Закона за лечебните заведения.
На 20.12.2013 година, Директорът на РЗИ Видин, след извършена проверка по документи и на място, издава Удостоверение № 5, за това, че СБАЛК Видин ЕАД, отговаря на всички изисквания на Наредба № 49 и на Медицинските стандарти по Кардиология, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Анестезиология и интензивно лечение, Микробиология и Профилактика ни контрол над вътреболничните инфекции. В Удостоверение № 5 е отбелязано също, че в лечебното заведение са осигурени всички необходими специалисти и медицински персонал на основен трудов договор, както и непрекъснат 24 часов режим на работа на лечебното заведение. На всички структури е определено, че отговарят на изискванията за III ниво на компетентност.
Същия месец, Директорът на РЗИ Видин изпраща Удостоверение №5 и всички документи на министъра на здравеопазването с предложение да се издаде разрешение за дейност на СБАЛК Видин ЕАД.
Според Закона за лечебните заведения, министърът на здравеопазването е длъжен да издаде разрешение в тримесечен срок от подаване на заявлението или да направи мотивиран отказ за издаване на разрешение. При липса или непълнота на документите може да поиска предоставянето им, в което време сроковете спират да текат.
Министърът на здравеопазването нарушава изцяло разпоредбите на Закона за лечебните заведения. Той нито иска допълнителни документи, нито издава Разрешение, нито прави мотивиран отказ.
Срещу мълчаливият отказ на министъра на здравеопазването е подаден жалба до Върховния административен съд. С решение № 9258/02.07.2014, ВАС отменя мълчаливият отказ на министъра на здравеопазването, като незаконосъобразен. В мотивите на решението подробно са описани всички нарушения на закона от страна на МЗ, както и това, че в случая мълчаливият отказ е незаконосъобразен exlege.
Вместо да издаде разрешение, съобразно мотивите на Върховния съд, министърът на здравеопазването обжалва решението пред петчленен състав на ВАС. В друг случай, който налага тълкуване, би било разбираемо от правна гледна точка, но когато е налице мълчалив отказ, като този, обжалването няма никакъв юридически смисъл. То представлява злоупотреба с право от страна на администрацията, защото обстоятелството, че липсва на произнасяне от МЗ в законноустановения срок не може да бъда променено. Естествено Решението на петчленния състав на ВАС го потвърждава и задължава министъра на здравеопазването да издаде разрешение за дейност на болницата.
Трима министри по ред (единият служебен) не изпълняват влязлото в сила решение на съда. Вместо това, е сменен Съвета на директорите на държавната болница и на новия директор е разпоредено да прекрати наемните договори със СБАЛК Видин АД. Това е и направено.
СБАЛК Видин прекратява дейността си и предяви иск срещу държавата по чл. 4 от ЗОДОВ, заради незаконният отказ да се издаде разрешение, както и срещу МБАЛ Света Петка АД, заради прекратените без основание договори. Така хем пациентите във Видинска област остават без достъп до лечение на заболяванията, които причиняват най-голяма смъртност, хем държавата и нейната болница накрая ще платят всички направени разходи от частния инвеститор.
Направена е частна инвестиция във високо технологична дейност в здравната ни система, разкрити са работни места за високо квалифицирани служители с високо заплащане, значително над средното за региона. Тя е най-голямата след Дунав мост 2 в региона на Видин през последните години.
В продължение на една година болницата, макар да е напълно оборудвана и да има назначен персонал, не приема пациенти. Трудно е да се определи цената на това безобразие, ако се опитаме да я измерим в цената на нелекуваните болни и причинените в резултат на това смърт и инвалидизация.
Това е накратко историята не една неправомерна държавна намеса в близкото минало и само един от множеството примери за такава.

източник: http://www.czpz.org

генерал агрохимикали