На 29.04.2021г. в салона на Търговско-промишлена палата  гр.Видин се проведе среща със заинтересовани страни по проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИДИН”. ПРОЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР № BG16M1OP002-3.019-0007-C01 МЕЖДУ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”. На срещата присъстваха представители на община Види, НПО, Областна служба „Земеделие”, земеделски производители. На срещата беше дискутирано  възможностите на Натура 2000 за организиране на икономически дейности в община Видин и осмислянето на ролята на Натура 200 мрежата в развитието на местните общности. Участниците получиха рекламни материали, изработени със средства на Проекта, и CD с материали от срещата.

Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.