Днес, 15 септември 2020, бе даден официален старт на Проект

Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”.

Ще бъдат асфалтирани километър и триста метра от улица „Ломска”.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 179 дни.

На откриването на обекта присъстваха: кметът на община Козлодуй Маринела Николова, зам.-кметът на община Козлодуй Гинка Иванова, секретарят на Община Козлодуй Лиляна Рашкова, директорът на дирекция „Устройство на територията”, Людмил Ангелов, управителят на „РаТек” ООД Захари Попчев, директор „Производство” в строителната фирма, инж. Ангел Ангелов, ръководителят на проекта, инж. Миглен Тенов представител на надзора, инж. Димитър Митов, представители на фирмата изпълнител.

Отсечката, която ще бъде рехабилитирана, включва частта от връзката с околовръстно шосе до първите къщи по улицата.

Целта на проекта е подобряване и възстановяване на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасен и икономичен транспорт, както и подобряване отводняването на улицата.

През 2019 г. кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, подписа договор за безвъзмездно финансиране с Държавен фонд „Земеделие” за 1 075 090 лева.

Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“.

По повод стартирането на новия обект отец Пламен отслужи водосвет за здраве и ползотворна дейност.

Кметът на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, пожела на изпълнителите успешна и спорна работа.