Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Община Мездра уведомява избирателите, че: 

• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с Подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец до кмета на общината (Приложение №67-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра: http://mezdra.bg/ в срок до 18 март 2023 г. 

• Избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес до 18 март 2023 г. Искането (Приложение №21-НС от изборните книжа) се прави писмено до кмета на общината, кмета или кметския наместник на населеното място или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска администрация и административно обслужване“ (ГРАО) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес: https://regna.grao.bg/. 

• До 18 март 2023 г. кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите на изборите могат да подадат заявление-декларация (Приложение №25-НС от изборните книжа) за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. 

• До 25 март 2023 г. избиратели, спрямо които са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, могат да поискат отстраняването им с писмено заявление (Приложение №17-НС от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на населеното място. 

Община Мездра ще осигури приемането на заявления от граждани и в съботните дни на 18 март и на 25 март 2023 г. от 8:30 до 17:00 часа.

Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 0800 1 8436.