Община Мездра стартира изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001-0209-С01 “Грижа в дома в община Мездра“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027.

Основна цел на проекта:

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в условията на пандемична ситуация.

Специфични цели на проекта:

• Подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и здравно-социални услуги, посредством социално приобщаване;

• Улесняване достъпа на възрастни в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания, до основни здравни услуги, които да се предоставят едновременно със социални услуги в домашна среда;

• Намаляване на риска от зависимост от институционални грижи;

• Създаване на нови работни места в сектора на здравно-социалните услуги за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра;

• Повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите да предоставят интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда;

• Надграждане на реализираните дейности и постигнатите резултати по успешно изпълнените проекти на Община Мездра по процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и „Патронажна грижа+“ за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора;

• Осигуряване на подкрепа към най-уязвимите групи от населението;

• Повишаване информираността на местната общност относно възможностите за получаване на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по ПРЧР 2021-2027.

Постигането на тези цели е в съответствие с целите на процедура „Грижа в дома“, а именно – изпълнение на специфична препоръка 4 за 2019 г.: „Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги“ и специфична препоръка 2 за 2020 г.: „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“, както и ще допринесе за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Целеви групи по проекта:

• възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

• служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Лицата, които ще бъдат обхванати, са 164 представители на особено уязвими рискови групи: възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Чрез проекта ще се осигури трудова заетост на 41 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 диспечер и 1 шофьор.

В община Мездра живеят 3 099 пълнолетни лица с трайни увреждания. Самотните възрастни хора съставляват над 1/3 от населението в общината. Поради изолираността на селата и ограничения достъп до социални и здравни услуги помощта на близките и взаимопомощта е основен ресурс за хората в напреднала пенсионна възраст за справяне с ежедневните проблеми.

Чрез реализирането на проекта ще се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на възрастните в невъзможност за самообслужване и на хората с увреждания, което ще допринесе за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедност. Те ще могат да избират услугите и лицата, които да им ги предоставят, ще бъдат подпомогнати при вземане на решение за услугата, която в максимална степен отговаря на потребностите им. Подкрепата ще бъде насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и към развитие на социални услуги в общността, в подкрепа за социално включване на хората с увреждания.

Обща стойност на проекта – 884 594.68 лв.

Период на изпълнение – 14 месеца.