Във връзка с пожароопасния сезон 1 април – 31 октомври 2019 г. и в изпълнение на Заповед №РД-180/11.03.2019 г. на министъра на околната среда и водите РИОСВ – Враца предприе мерки за пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост, резерват „Врачански карст”.

Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, пасища и др. често прерастват в пожари, които освен материални щети нанасят щети и на биологичното разнообразие – като загуба на животински и растителни видове, унищожаване на големи площи от горския фонд и др.

РИОСВ – Враца призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.

От страна на инспекцията е разработен годишен оперативен план за противопожарна дейност за територията на резерват „Врачански карст“, а съвместно с кметствата на населените места, граничещи с резервата, са формирани доброволчески групи за гасене.

РИОСВ – Враца ще предприеме мерки за засилване на превантивния контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. Ще бъде прилагана и административно-наказателната отговорност на физическите и юридическите лица, причинили пожари.

Снимката е илюстративна.