Проектът „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия” има за цел да обедини усилията на Регионалните библиотеки „Михалаки Георгиев” – Видин и партньора Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в мисията за създаване на иновативна и атрактивна форма за достъп до култура и изкуство на открито.

Авторите се ръководят от идеята за повишаване привлекателността на библиотечните услуги чрез достигане до публики на място, прилагане на оригинални методи в културното предприемачество в отдалечени райони с население с ограничен ресурс за достъп до културни продукти, включително представители на малцинствената общност.

Проектът се фокусира върху създаване на устойчиви канали за комуникация и обмен на информация за въздействие върху публики с цел популяризиране на местни автори и произведения и привличане на последователи, читатели и потребители на културни продукти.

Другата основна цел е изграждането на нови модели за стимулиране интереса към традиционното четене на книги чрез използване на традиционни и дигитални способи и облачни технологии за предлагане на библиотечна услуга на място в Северозападна България.

В реализацията на проекта са заложени следните логически свързани помежду си дейности:

– Създаване и представяне на нов културно-информационен атракцион на открито „Пътуваща сцена – на припек и на сенка”

Културният продукт-атракция ще представлява пътуваща сцена и ще се реализира чрез електрическо мобилно съоръжение от закрит тип, което ще бъде оборудвано с книги, рафтове за книги, презентационен сет и работно място за регистриране на потребители и заемане на литература.

Продуктът е предназначен за открити пространства и ще служи за предоставяне на традиционни и онлайн срещи със съвременни автори и популяризиране на техни произведения, обърнати към местните общности. За изпълнение на дейността ще бъдат разработени пилотни литературни маршрути, които ще включват импровизирани спирки в извънградски зони и малки населени места, където ще бъде представен новият културно-информационнен продукт.

Създаване на уеб базирана платформа .BOOK IT. за свободен публичен достъп до култура и обмен на информация в областта на литературата

Платформата ще представясъвременниавторипредшироккръгпотребители и ще бъде разработена на три езика – български, английски и норвежки. Това от своя страна ще позволи превръщането ѝ в интерактивна културно-информационна мрежа за достъп до нови съвременни литературни издания и обмен на информация в областта на литературата.

– Провеждане на международен уъркшоп „Диверсифициране на културно-информационни услуги и устойчиво развитие на публики“

В рамките на двудневния уъркшоп ще бъдат създадени различни и новаторски комуникационни канали, които да привличат нови публики и същевременно да влияят на всеки индивид поотделно по уникален и интерактивен начин. Участие в събитието ще вземат служители в библиотеките и другикултурниоператори, творци, издатели, медии и др.

Разработване и изпълнение на стратегия за устойчиво привличане на публика чрез иновативни съвременни библиотечни услуги и достъп до култура

В рамките на дейността се предвижда разработване и изпълнение на устойчива стратегия за привличане на нови публики, които да обхванат извънградските централни зони и малките населени места, както и достигането до публики с ограничен достъп до култура като ромската общност, хора в неравностойно положение и други в Северозападния регион – областите Видин, Враца и Монтана.

Организиране и провеждане на демострационна арт-инсталация: „Книжни фиорди“

Артистичната инсталацияспектакъл „Книжни фиорди“ има демонстрационен характер. Пред публика ще се представят от артисти и дизайнери нови конструкторски техники и решения, които синтезират различни видове изкуства. В демонстрационната звуково-светлинна артинсталация ще се включат творци и дизайнери от България и Норвегия, както и участници в различни артистични групи и работилници от областните градове на Северозападна България.

Обмен на добри практики и ноу-хау за развитие на публики в Норвегияи България

Ще бъде организирано посещение на група от България в Норвегия. Основна цел на обмена е чрез жива връзка да се обсъди концепцията за изпълнение на съвместните дейности, да се обмени опит по отношение на работа в областта на културата и по-конкретно да се събере информация за съвременни автори от Норвегия и организирането и провеждането на литературни събития.

Повишаване капацитета на административния и експертен персонал за създаване и популяризиране на съвременни литературни продукти чрез провеждане на обучения.

Предвижда се да се подобрят уменията на библиотечния персонал за разработване и представяне на атрактивни презентации за популяризиране на събития и каузи, изграждане на умения за публично говорене и успешно позициониране на културните институции пред бъдещи партньори и спонсори, както и подобряване на комуникационни умения, планиране и структуриране на цялостното провеждане на събитие.

Бенефициент: Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин

Партньор: Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца

Продължителност на проекта: 20 месеца

Стойност на проекта: 283 336.00 лева

Проект BGCULTURE-2.001-0056 „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – град Видин с партньор Регионална библиотека „Христо Ботев“ – град Враца.