Вчера, 25 март 2021 година, посредством видеоконферентна връзка се проведе третата редовна сесия за тази година на Общински съвет Козлодуй.

Председателят на ОбС, г-жа Николинка Тодорова, откри заседанието, като уточни, че то ще бъде излъчвано директно.

Някои от решенията, които прие Общински съвет, са: Информация за противодействието на престъпността в община Козлодуй за 2020 г.; Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2020 г.; План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.; План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. на община Козлодуй; Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2021 – 2022 г.).

През месец май 2020 г. Община Козлодуй стартира процеса по изготвяне на План за интегрирано развитие на община Козлодуй за периода 2021 – 2027 г.

За целта, със заповед на кмета на общината, бе назначена работна група, включваща в състава си служители от администрацията, кметове на кметства, общински съветници. За самото изработване на стратегическия документ бе сключен договор с външна фирма.

Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Козлодуй обхваща период от 2 години (2021 – 2022 г.), както е регламентирано в чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Тя задава рамката за подкрепата за личностното развитие на децата и учениците, като описва, основните направления, целите и мерките за осъществяването й.

Общинският съвет разгледа и искане за провеждане на местен референдум за отделяне на с. Софрониево от община Мизия и присъединяването му към община Козлодуй. Мотивите на инициативния комитет са свързани с потребности на жителите на с. Софрониево от подобряване на здравните, социалните, транспортните, финансовите и други услуги, а също така и за развитие на инфраструктурата.

Искането на инициативния комитет е придружено от аргументирано становище на кмета на с. Софрониево – г-жа Демира Димитрова, както и проведена подписка сред жителите на селото. Общински съвет Козлодуй отлага решението за разглеждане на следващо заседание.

Заседанието на Общински съвет Козлодуй, което се проведе онлайн, се излъчваше в YouTube канал на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=dWWiHS5HubI