На 28.04.2021г. в салона на читалище „Мито Марков-1912” в с.Макреш се проведе среща със заинтересовани страни по проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИДИН”. ПРОЕКТЪТ Е ПО ДОГОВОР № BG16M1OP002-3.019-0007-C01 МЕЖДУ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”. На срещата присъстваха представители на община Макреш, служба „Управление на общински гори” към община Макреш, земеделски производители , НПО.Една от основните теми на създалата се дискусия бе използването на възможностите на Натура 2000 за организиране на икономически дейности в община Макреш.Участниците получиха рекламни материали, изработени със средства на Проекта, и CD с материали от срещата.

Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове