С Решение № 230 на Общински съвет, по Протокол № 18/28.01.2021 г., се даде съгласие, считано от 01.01.2021 г., да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Козлодуй, като държавно-делегирана дейност.
Новата социална услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги (ЗСУ) и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги (ППЗСУ), които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.
Специализираната социална услуга включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.
Асистентската подкрепа ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност, или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършват от Oбщина Козлодуй.
Чрез предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа” ще се подпомогнат посочените по-горе целеви групи и ще се осигури възможност за постигане на самостоятелен живот и подкрепа на 43 потребители на територията на община Козлодуй.
Община Козлодуй започна набиране на документи. С изискванията за потребители и с основните функции и задължения за длъжността „Социален асистент”, може да се запознаете на посочения линк: https://www.kozloduy.bg/currentNews-4860-newitem.html