Община Козлодуй обявява прием на документи за финансиране на двама студенти, записани редовно обучение за академичната учебна 2021/2022 година, съгласно Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй

Професионални направления и специалности, за които ще се осигурява финансиране чрез стипендии:

 • Направление „Здравни грижи”, Специалности: „Акушерка”, „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра”;
 • Направление „Педагогика”, Специалност: „Педагогика на обучението по математика и информатика”.

 Изисквания за кандидатстване:

 • Адресна регистрация по постоянен адрес в едно от населените места на територията на община Козлодуй (гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива бара) към датата на подаване на заявлението;
 • Приети са за академичната учебна 2021/2022 година, за обучение във висше учебно заведение, акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация по обявените специалности/професионални направления;
 • Социално слаби студенти, с общ успех от Дипломата за средно образование – не по-нисък от 4,50, на които месечният доход на член от семейството да не надхвърля размера на установената за страната минимална работна заплата;
 • Студенти – сираци и полусираци, които имат общ успех от Дипломата за средно образование не по-нисък от 4,50.

Критерии за класиране:

 • Ако няколко кандидати едновременно отговарят на условията за финансиране, се класира този, който е с по-висок общ успех от Дипломата за завършено средно образование;
 • Класирането се извършва от Комисия, определена със Заповед на кмета на община Козлодуй.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (по образец – Приложение № 1);
 • Копие от Диплома за средно образование;
 • Уверение от Учебен отдел на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът се е записал в професионални направления и по обявените специалности;
 • Заверено копие от студентска книжка, от което е виден успехът за предходната година (важи за студенти след завършен първи курс);
 • Удостоверение за постоянен адрес (издава се служебно);
 • Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки (издава се служебно), в което е указан броят на членовете на семейството и постоянният им адрес;
 • Удостоверения (служебни бележки), в които са указани доходите през предходните 12 (дванадесет) месеца на членовете на семейството или на кандидатстващия студент.

Брой студенти, за които ще се осигурява финансиране чрез стипендии:

 • 1 студент: Област „Здравеопазване и спорт”, Направление „Здравни грижи”, Специалности: „Акушерка”, „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра”;
 • 1 студент: Област „Педагогически науки”, Направление „Педагогика”, Специалност: „Педагогика на обучението по математика и информатика”.

Подаване на документи:

В срок до 01.09.2021 г. (включително),  кандидатите могат да подават Заявление до кмета на общината по утвърден образец (Приложение № 1 към Правилника) с приложените към него документи на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, Община Козлодуй – Център за административно обслужване.

 Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Козлодуй, бл. СМК, ет. 1, Дирекция „Хуманитарни дейности” или на телефон 0973/85 846.

Декларация  за съгласие за лични данни
Приложение № 1 от Правилник за финансиране на студенти