Кръгла маса за проблемите свързани с домашното насилие и насилието по полов признак се проведе днес от „Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца”.

Инициативата е част от проект „Равни в различията”, подкрепен от Фонд „Активни граждани”.

Във форума участваха представители на общината, МВР, Комисията за защита от дискриминацията и др.

Бяха обсъдени причините и последствията от насилието, правомощията на институциите, културно историческите особености и еволюцията на обществото, вкл. като резултат от глобализацията.

Организацията представи вижданията си за влиянието на стереотипното мислене и словесните и поведенчески модели, които водят до дискриминационни прояви или агресивно поведение, основано на полов признак.