Близо 1,84 милиона лева ще бъдат вложени в обновяването и модернизирането на Центъра за спешна медицинска помощ – Враца и неговите филиали.

Министерство на здравеопазването откри процедурата по избор на изпълнител на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северозападен район за планиране.

В Центъра за спешна помощ във Враца ще бъде направено преустройство на съществуващата база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради.

Същите дейности по реконструкция и обновяване предстоят в сградите на филиалите за спешна медицинска помощ в градовете Мездра и Бяла Слатина.

Във филиала за спешна помощ в град Козлодуй ще бъде извършено преустройство на съществуващата база с промяна на функционалността на обектите и помещенията в тях.

Общата стойност на модернизирането е 898 491 лева.

Предвижда се строителство на нови сгради на филиалите за спешна помощ в градовете Роман, Оряхово и Криводол на обща стойност 932 438 лв. Максималният срок за изпълнение на дейностите е 8 месеца.

Инвестициите по процедурата за модернизация на спешната помощ се финансира по линия на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура” с общ  бюджет 163,9 млн. лв. Бенефициент е Министерството на здравеопазването.

Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ обхваща цялата страна, а целта е да бъде осигурена подходяща, ефективна здравна инфраструктура. В рамките на дейностите по проекта, за област Враца е предвидено и закупуването на 12 линейки, три от които вече са доставени в ЦСМП – Враца.

Модернизацията на здравната инфраструктура в спешните центрове ще допринесе за изпълнението на навременна и качествена спешна помощ, с грижа за пациента и отговаряща на най-добрите европейски практики и изисквания, а медицинският персонал ще работи пълноценно в съвременни условия.