На 12 май 2021 г. Община Козлодуй организира кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт.
Мобилният пункт ще бъде разположен на паркинга пред сградата на Община Козлодуй, в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч.
Основните групи опасни отпадъци, които се приемат на пункта са:
Лекарства с изтекъл срок на годност;
Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
Лакове и бояджийски материали, разтворители;
Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
Домакински препарати/битова химия;
Фотографски материали;
Киселини/основи;
Мастила;
Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
Препарати за растителна защита и борба с вредители.
Голям процент от изхвърляните битови отпадъци от домакинствата, ако са правилно третирани, не представляват опасност за здравето на човека и обкръжаващата го среда. Има обаче един процент битови отпадъци, в чийто състав, количество или свойства се намират вещества, които носят опасност на човека и природата и те се наричат опасни отпадъци. Ако не бъдат обезвредени, могат сериозно да замърсят природата и да застрашат човешкото здраве.
През 2018 г. Община Козлодуй стана част от Националната система за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата, организирана от БалБок Инженеринг АД. Кампанията стартира с голям интерес, като гражданите предадоха 96 килограма опасни отпадъци от домакинствата.
Нека отново постъпим отговорно към природата и здравето на нашите деца, като предадем опасните отпадъци от вкъщи в пункта.