О Б Я В А

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛУКОВИТ-РОМАН“

Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Процедура за подбор на проектни предложения:

BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение “МИГ Луковит-Роман”.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на БФП са:

 1. Земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

 1. Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията (при определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията);

3.  Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По настоящите Условия за кандидатстване по мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Луковит-Роман“ се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ Луковит-Роман“, допустими за финансова помощ са материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

г) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“, „б“ и „в“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Общо разходите по т. „г“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „в“.

 

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Първи краен срок за подаване на проектните предложения: 20.11.2020 г.17:30 часа.

Втори краен срок за прием на проектни предложения: 10.04.2021 г., 17:30 часа при наличие на неусвоен финансов ресурс след първи краен срок.

 Размер на БФП: 1 033 700 (един милион тридесет и три хиляди и седемстотин лева) лева

 Място на подаване на проектни предложения:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМA

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената СВОМР:
 

Критерии за ОЦЕНКА

 

Точки
Проектът предлага нови за населеното място производство, услуга или продукт или е за развитие на занаяти 10
 

Проектът предвижда инвестиции за развитие на туризъм и съпътстващи туристически услуги и допринася за привличане на туристи за краткосрочен отдих и разнообразяване на почивката им

20
 

Проектът надгражда постигнат/и резултат/и от предишни дейности на кандидата

10
 

Проектът е за инвестиции в поне една от следните групи услуги:

 
 

Грижа за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение

5
 

Свързани с ремонт и поправка на лични вещи, уреди и апарати за домакинствата и бизнеса

5
 

Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.

5
 

ИТ услуги, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.

5
 

Проектът създава заетост и/или осигурява работни места за жени и/или лица над 50 години и/или младежи до 29 години и/или уязвими групи от населението

10
 

Проектът е подаден от лице под 40 години или от лице от ромски произход

10
 

Резултатите от проекта /услуги или продукти/ обхващат населението на повече от едно населено място

10
 

Проектът предвижда производство на продукти

10

 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“ и има недостиг на средства за финансирането им, класирането ще се извърши по следния начин: Приоритет ще имат проектните предложения получили по-голям брой точки по критерий „Проектът създава заетост и/или осигурява работни места за жени и/или лица над 50 години и/или младежи до 29 години и/или уязвими групи от населението“. В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, те ще бъдат класирани, съобразно получените точки по критерий „Проектът предлага нови за населеното място производство, услуга или продукт или е за развитие на занаяти“.

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

При условията на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ, кандидат в процедурата може да иска разяснения по документите и условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: office@mig-lr.eu. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ Луковит-Роман и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Лица за контакт: Надя Иванова; Жасмина Аврамова; Бисерка Николова. е-mail: office@miglr.eu

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

–       на сайта на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“: http://mig-lr.eu/

–          на сайта на ИСУН http://eumis2020.government.bg/  .

 

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път, чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.