Дирекция „Контрол по храните” към БАБХ изтегли и насочи за унищожаване 13 677 кг. храни.

През месец юли, тази година в цялата страна инспекторите са извършили 13 622 проверки на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене, а  съставените актове за установени административни нарушения са 186.

Издадените предписания от инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните са 932, сочат данни на БАБХ.

При проверките 12 обекта са с временно преустановена дейност. 13 677 кг. и 86 л. храни от животински и неживотински произход са изтеглени и насочени за унищожаване.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са:

Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка;

Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните; пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност;

Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.