ОБЩИНИТЕ КОЗЛОДУЙ, МИЗИЯ И ХАЙРЕДИН 

генерал агрохимикали

Сформират местно партньорство с цел учредяване на Местна инициативна група – МИГ на територията на трите общини за устойчивото развитие на територията на трите общини и

К А Н Я Т

за включване в местното партньорство представители на неправителствения (нестопанския) сектор, физически лица, заинтересовани за развитие на местната общност, които могат да допринесат за развитието и укрепването на социално – икономическото състояние на трите общини.

Срещата ще се проведе на 20.06.2022 г. в заседателната зала на община Хайредин от 10.00 часа

По време на срещата ще бъде предоставено информация за подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, реда и условията  за разработване и подаване на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  С помощта на тази подмярка ще се финансират дейности, свързани с учредяване на МИГ, популяризиране на подхода ВОМР, процеса по разработване на стратегия за ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията и координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Местна Инициативна Група включва публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия. Те обединяват местните действащи лица около споделени идеи за развитие на региона и засилват диалога в селските райони.

Стратегиите за местно развитие целят устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

По време на срещата ще се направи избор за представител на нестопанския сектор, който ще го представлява в създаването на публично-частно партньорство с цел подаване на заявление по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Допълнителна информация за Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  , подхода Водено от общностите местно развитие може да намерите на интернет страницата на Министерство на земеделието, както и на сайта на Единния информационен  портал на европейскете структурни и инвестиционни фондове.

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

https://www.eufunds.bg/bg/prsr

06.06.2022г.