Общинските съветници от Враца бяха категорични и дадоха съгласие за отправяне на искане чрез Областен управител на област Враца за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България, за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Враца, за срок от 10 години, на недвижими имоти – държавна собственост, върху които е разположен Развлекателен парк „Леденика”.

Същите са предоставени на Община Враца за срок от 5 години след приключване на дейностите по изпълнение на проект  „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”

Дейностите по изпълнение на проект  „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, свързан с изграждането на туристическа инфраструктура на Развлекателен парк „Леденика”, приключиха с окончателното плащане по проекта, извършено на 25.11.2016 г., поради което следва да се инициира процедурата по подновяване на срока за безвъзмездно предоставяне в управление в полза на Община Враца на гореописаните недвижими имоти-държавна собственост.

Община Враца води целенасочена политика към популяризиране на природните забележителности на града, част от които е и пещера „Леденика“ и засилване на туристическата привлекателност на същия, както и утвърждаването му като атрактивна дестинация за масов туризъм, която, с оглед на държавната собственост на имотите, може да се реализира след предоставяне на право на управление върху същите.

ledenika